011.014.001

 τῆς δ' Ἀρμενίας τὰ μὲν νότια προβέβληται τὸν Ταῦρον, διείργοντα αὐτὴν ἀφ' ὅλης τῆς μεταξὺ Εὐφράτου καὶ τοῦ Τίγριος, ἣν Μεσοποταμίαν καλοῦσι, τὰ δὲ ἑωθινὰ τῇ Μηδίᾳ συνάπτει τῇ μεγάλῃ καὶ τῇ Ἀτροπατηνῇ· προσάρκτια δέ ἐστι τὰ ὑπερκείμενα τῆς Κασπίας θαλάττης ὄρη τὰ τοῦ Παραχοάθρα καὶ Ἀλβανοὶ καὶ Ἴβηρες καὶ ὁ Καύκασος ἐγκυκλούμενος τὰ ἔθνη ταῦτα καὶ συνάπτων τοῖς Ἀρμενίοις, συνάπτων δὲ καὶ τοῖς Μοσχικοῖς ὄρεσι καὶ Κολχικοῖς μέχρι τῶν καλουμένων Τιβαρανῶν· ἀπὸ δὲ τῆς ἑσπέρας ταῦτά ἐστι τὰ ἔθνη καὶ ὁ Παρυάδρης καὶ ὁ Σκυδίσης μέχρι τῆς μικρᾶς Ἀρμενίας καὶ τῆς τοῦ Εὐφράτου ποταμίας, ἣ διείργει τὴν Ἀρμενίαν ἀπὸ τῆς Καππαδοκίας καὶ τῆς Κομμαγηνῆς.

As for Armenia, the southern parts of it have the Taurus situated in front of them, {148} which separates it from the whole of the country between the Euphrates and the Tigris, the country called Mesopotamia; and the eastern parts border on Greater Armenia and Atropene; and on the north are the mountains of Parachoathras that lie above the Caspian Sea, and Albania, and Iberia, and the Caucasus, which last encircles these nations and borders on Armenia, and borders also on the Moschian and Colchian mountains as far as the Tibarani, as they are called; and on the west are these nations and the mountains Paryadres and Scydises in their extent to Lesser Armenia and the river land of the Euphrates, which latter separates Armenia from Cappadocia and Commagene.

 

148. The Greek implies that Armenia is protected on the south by the Taurus.

 

011.014.002

 ὁ γὰρ Εὐφράτης ἀπὸ τῆς βορείου πλευρᾶς τοῦ Ταύρου τὰς ἀρχὰς ἔχων τὸ μὲν πρῶτον ῥεῖ πρὸς δύσιν διὰ τῆς Ἀρμενίας, εἶτ' ἐπιστρέφει πρὸς νότον καὶ διακόπτει τὸν Ταῦρον μεταξὺ τῶν Ἀρμενίων τε καὶ Καππαδόκων καὶ Κομμαγηνῶν, ἐκπεσὼν δ' ἔξω καὶ γενόμενος κατὰ τὴν Συρίαν ἐπιστρέφει πρὸς χειμερινὰς ἀνατολὰς μέχρι Βαβυλῶνος καὶ ποιεῖ τὴν Μεσοποταμίαν πρὸς τὸν Τίγριν· ἀμφότεροι δὲ τελευτῶσιν εἰς τὸν Περσικὸν κόλπον. τὰ μὲν δὴ κύκλῳ τοιαῦτα, ὀρεινὰ σχεδόν τι πάντα καὶ τραχέα πλὴν τῶν πρὸς τὴν Μηδίαν κεκλιμένων ὀλίγων. πάλιν δὲ τοῦ λεχθέντος Ταύρου τὴν ἀρχὴν λαμβάνοντος ἀπὸ τῆς περαίας τῶν Κομμαγηνῶν καὶ τῶν Μελιτηνῶν ἣν ὁ Εὐφράτης ποιεῖ, Μάσιον μέν ἐστι τὸ ὑπερκείμενον ὄρος τῶν ἐν τῇ Μεσοποταμίᾳ Μυγδόνων ἐκ νότου, ἐν οἷς ἡ Νίσιβίς ἐστιν· ἐκ δὲ τῶν πρὸς ἄρκτον μερῶν ἡ Σωφηνὴ κεῖται μεταξὺ τοῦ τε Μασίου καὶ τοῦ Ἀντιταύρου. οὗτος δ' ἀπὸ τοῦ Εὐφράτου καὶ τοῦ Ταύρου τὴν ἀρχὴν λαβὼν τελευτᾷ πρὸς τὰ ἑῷα τῆς Ἀρμενίας ἀπολαμβάνων μέσην τὴν Σωφηνήν, ἐκ θατέρου δὲ μέρους ἔχων τὴν Ἀκιλισηνὴν μεταξὺ ἱδρυμένην τοῦ Ταύρου τε καὶ τῆς τοῦ Εὐφράτου ποταμίας πρὶν ἢ κάμπτειν αὐτὴν ἐπὶ νότον. βασίλειον δὲ τῆς Σωφηνῆς Καρκαθιόκερτα. τοῦ δὲ Μασίου ὑπέρκειται πρὸς ἕω πολὺ κατὰ τὴν Γορδυηνὴν ὁ Νιφάτης, εἶθ' ὁ Ἄβος, ἀφ' οὗ καὶ ὁ Εὐφράτης ῥεῖ καὶ ὁ Ἀράξης, ὁ μὲν πρὸς δύσιν ὁ δὲ πρὸς ἀνατολάς· εἶθ' ὁ Νίβαρος μέχρι τῆς Μηδίας παρατείνει.

For the Euphrates, having its beginnings on the northern side of the Taurus, flows at first towards the west through Armenia, and then bends towards the south and cuts through the Taurus between Armenia, Cappadocia, and Commagene, and then, after falling outside the Taurus and reaching the borders of Syria, it bends towards the winter-sunrise {149} as far as Babylon, and with the Tigris forms Mesopotamia; and both rivers end in the Persian Gulf. Such, then, is our circuit of Armenia, almost all parts being mountainous and rugged, except the few which verge towards Media. But since the above-mentioned Taurus {150} takes a new beginning on the far side of the Euphrates opposite Commagene and Melitene, countries formed by that river, Mt. Masius is the mountain which ties above the Mygdonians of Mesopotamia on the south, in whose country is Nisibis, whereas Sophene is situated in the northern parts, between Masius and Antitaurus. The Antitaurus takes its beginning at the Euphrates and the Taurus and ends towards the eastern parts of Armenia, thus on one side enclosing the middle of Sophene, {151} of the Euphrates, before that river bends towards the south. The royal city of Sophene is Carcathiocerta. Above Mt. Masius, far towards the east opposite Gordyene, lies Mt. Niphates; and then comes Mt. Abus, whence flow both the Euphrates and the Araxes, the former towards the west and the latter towards the east; and then Mt. Nibarus, which stretches as far as Media.

 

149. See Vol. I, p. 105, note 2.

150. Cf. 11. 12. 4.

151. i.e., "enclosing Sophene in a valley between itself (the Antitaurus) and the Taurus" (11. 12. 4) and having on its other side Acilisene, which is situated between the Antitaurus and the river land.

 

011.014.003

 ὁ μὲν οὖν Εὐφράτης εἴρηται ὃν τρόπον ῥεῖ· ὁ δὲ Ἀράξης πρὸς τὰς ἀνατολὰς ἐνεχθεὶς μέχρι τῆς Ἀτροπατηνῆς κάμπτει πρὸς δύσιν καὶ πρὸς ἄρκτους καὶ παραρρεῖ τὰ Ἄζαρα πρῶτον, εἶτ' Ἀρτάξατα, πόλεις Ἀρμενίων· ἔπειτα διὰ τοῦ Ἀραξηνοῦ πεδίου πρὸς τὸ Κάσπιον ἐκδίδωσι πέλαγος.

I have already described the course of the Euphrates. As for the Araxes, it first flows towards the east as far as Atropatene, and then bends towards the west and towards the north and flows first past Azara and then past Artaxata, Armenian cities, and then, passing through the Araxene Plain, empties into the Caspian Sea.

 

 

 

011.014.004

 ἐν αὐτῇ δὲ τῇ Ἀρμενίᾳ πολλὰ μὲν ὄρη πολλὰ δὲ ὀροπέδια, ἐν οἷς οὐδ' ἄμπελος φύεται ῥᾳδίως, πολλοὶ δ' αὐλῶνες οἱ μὲν μέσως οἱ δὲ καὶ σφόδρα εὐδαίμονες καθάπερ τὸ Ἀραξηνὸν πεδίον, δι' οὗ ὁ Ἀράξης ποταμὸς ῥέων εἰς τὰ ἄκρα τῆς Ἀλβανίας καὶ τὴν Κασπίαν ἐκπίπτει θάλατταν, καὶ μετὰ ταῦτα ἡ Σακασηνὴ καὶ αὐτὴ τῇ Ἀλβανίᾳ πρόσχωρος καὶ τῷ Κύρῳ ποταμῷ, εἶθ' ἡ Γωγαρηνή· πᾶσα γὰρ ἡ χώρα αὕτη καρποῖς τε καὶ τοῖς ἡμέροις δένδρεσι καὶ τοῖς ἀειθαλέσι πληθύει, φέρει δὲ καὶ ἐλαίαν. ἔστι δὲ καὶ ἡ Φαυηνὴ τῆς Ἀρμενίας ἐπαρχία καὶ ἡ Κωμισηνὴ καὶ Ὀρχιστηνὴ πλείστην ἱππείαν παρέχουσα· ἡ δὲ Χορζηνὴ καὶ Καμβυσηνὴ προσβορρόταταί εἰσι καὶ νιφόβολοι μάλιστα, συνάπτουσαι τοῖς Καυκασίοις ὄρεσι καὶ τῇ Ἰβηρίᾳ καὶ τῇ Κολχίδι· ὅπου φασὶ κατὰ τὰς ὑπερβολὰς τῶν ὀρῶν πολλάκις καὶ συνοδίας ὅλας ἐν τῇ χιόνι καταπίνεσθαι νιφετῶν γινομένων ἐπὶ πλέον· ἔχειν δὲ καὶ βακτηρίας πρὸς τοὺς τοιούτους κινδύνους, ἃς παρεξαίροντας εἰς τὴν ἐπιφάνειαν ἀναπνοῆς τε χάριν καὶ τοῦ διαμηνύειν τοῖς ἐπιοῦσιν ὥστε βοηθείας τυγχάνειν, ἀνορύττεσθαι καὶ σώζεσθαι. ἐν δὲ τῇ χιόνι βώλους πήγνυσθαί φασι κοίλας περιεχούσας χρηστὸν ὕδωρ ὡς ἐν χιτῶνι, καὶ ζῷα δὲ ἐν αὐτῇ γεννᾶσθαι· καλεῖ δὲ σκώληκας Ἀπολλωνίδης, Θεοφάνης δὲ θρῖπας· κἀν τούτοις ἀπολαμβάνεσθαι χρηστὸν ὕδωρ, περισχισθέντων δὲ τῶν χιτώνων πίνεσθαι· τὴν δὲ γένεσιν τῶν ζῴων τοιαύτην εἰκάζουσιν οἵαν τὴν τῶν κωνώπων ἐκ τῆς ἐν τοῖς μετάλλοις φλογὸς καὶ τοῦ φεψάλου.

In Armenia itself there are many mountains and many plateaus, in which not even the vine can easily grow; and also many valleys, some only moderately fertile, others very fertile, for instance, the Araxene Plain, through which the Araxes River flows to the extremities of Albania and then empties into the Caspian Sea. After these comes Sacasene, this too bordering on Albania and the Cyrus River; and then comes Gogarene. Indeed, the whole of this country abounds in fruits and cultivated trees and evergreens, and even bears the olive. There is also Phauene, a province of Armenia, and Comisene, and Orchistene, which last furnishes the most cavalry. Chorsene and Cambysene are the most northerly and the most subject to snows, bordering on the Caucasian mountains and Iberia and Colchis. It is said that here, on the passes over the mountains, whole caravans are often swallowed up in the snow when unusually violent snowstorms take place, and that to meet such dangers people carry staves, which they raise to the surface of the snow in order to get air to breathe and to signify their plight to people who come along, so as to obtain assistance, be dug out, and safely escape. It is said that hollow masses of ice form in the snow which contain good water, in a coat of ice as it were; and also that living creatures breed in the snow (Apollonides {152} calls these creatures "scoleces", {153} and Theophanes {154} "thripes" {155} ); and that good water is enclosed in these hollow masses which people obtain for drinking by slitting open the coats of ice; and the genesis of these creatures is supposed to be like that of the gnats which spring from the flames and sparks at mines.

 

152. See Vol. III, p. 234, footnote 2.

153. "Worms" or "larvae."

154. See footnote on 11. 2. 2.

155. Woodworms.

 

011.014.005

 ἱστοροῦσι δὲ τὴν Ἀρμενίαν μικρὰν πρότερον οὖσαν αὐξηθῆναι διὰ τῶν περὶ Ἀρταξίαν καὶ Ζαρίαδριν, οἳ πρότερον μὲν ἦσαν Ἀντιόχου τοῦ μεγάλου στρατηγοί, βασιλεύσαντες δ' ὕστερον μετὰ τὴν ἐκείνου ἧτταν ὁ μὲν τῆς Σωφηνῆς καὶ τῆς Ἀκισηνῆς καὶ Ὀδομαντίδος καὶ ἄλλων τινῶν ὁ δὲ τῆς περὶ Ἀρτάξατα, συνηύξησαν ἐκ τῶν περικειμένων ἐθνῶν ἀποτεμόμενοι μέρη, ἐκ Μήδων μὲν τήν τε Κασπιανὴν καὶ Φαυνῖτιν καὶ Βασοροπέδαν, Ἰβήρων δὲ τήν τε παρώρειαν τοῦ Παρυάδρου καὶ τὴν Χορζηνὴν καὶ Γωγαρηνήν, πέραν οὖσαν τοῦ Κύρου, Χαλύβων δὲ καὶ Μοσυνοίκων Καρηνῖτιν καὶ Ξερξήνην, ἃ τῇ μικρᾷ Ἀρμενίᾳ ἐστὶν ὅμορα ἢ καὶ μέρη αὐτῆς ἐστι, Καταόνων δὲ Ἀκιλισηνὴν καὶ τὴν περὶ τὸν Ἀντίταυρον, Σύρων δὲ Ταρωνῖτιν, ὥστε πάντας ὁμογλώττους εἶναι.

According to report, Armenia, though a small country in earlier times, was enlarged by Artaxias and Zariadris, who formerly were generals of Antiochus the Great, {156} but later, after his defeat, reigned as kings (the former as king of Sophene, Acisene, Odomantis, and certain other countries, and the latter as king of the country round Artaxata), and jointly enlarged their kingdoms by cutting off for themselves parts of the surrounding nations,--I mean by cutting off Caspiane and Phaunitis and Basoropeda from the country of the Medes; and the country along the side of Mt. Paryadres and Chorsene and Gogarene, which last is on the far side of the Cyrus River, from that of the Iberians; and Carenitis and Xerxene, which border on Lesser Armenia or else are parts of it, from that of the Chalybians and the Mosynoeci; and Acilisene and the country round the Antitaurus from that of the Cataonians; and Taronitis from that of the Syrians; and therefore they all speak the same language, as we are told.

 

156. Reigned as king of Syria 223-187 B.C.

 

011.014.006

 πόλεις δ' εἰσὶν τῆς Ἀρμενίας Ἀρτάξατά τε ἣν καὶ Ἀρταξιάσατα καλοῦσιν, Ἀννίβα κτίσαντος Ἀρταξίᾳ τῷ βασιλεῖ καὶ Ἄρξατα, ἀμφότεραι ἐπὶ τῷ Ἀράξῃ, ἡ μὲν Ἄρξατα πρὸς τοῖς ὅροις τῆς Ἀτροπατίας, ἡ δὲ Ἀρτάξατα πρὸς τῷ Ἀραξηνῷ πεδίῳ συνῳκισμένη καλῶς καὶ βασίλειον οὖσα τῆς χώρας. κεῖται δ' ἐπὶ χερρονησιάζοντος ἀγκῶνος τὸ τεῖχος ἔχουσἆ κύκλῳ προβεβλημένον τὸν ποταμὸν πλὴν τοῦ ἰσθμοῦ, τὸν ἰσθμὸν δ' ἔχει τάφρῳ καὶ χάρακι κεκλεισμένον. οὐ πολὺ δ' ἄπωθεν τῆς πόλεώς ἐστι τὰ Τιγράνου καὶ Ἀρταουάσδου γαζοφυλάκια, φρούρια ἐρυμνά, Βάβυρσά τε καὶ Ὀλανή· ἦν δὲ καὶ ἄλλα ἐπὶ τῷ Εὐφράτῃ. Ἀρτάγειρα δὲ ἀπέστησε μὲν Ἄδων ὁ φρούραρχος, ἐξεῖλον δ' οἱ Καίσαρος στρατηγοὶ πολιορκήσαντες πολὺν χρόνον, καὶ τὰ τείχη περιεῖλον.

The cities of Armenia are Artaxata, also called Artaxiasata, which was founded by Hannibal {157} for Artaxias the king, and Arxata, both on the Araxes River, Arxata being near the borders of Atropatia, whereas Artaxata is near the Araxene plain, being a beautiful settlement and the royal residence of the country. It is situated on a peninsula-like elbow of land and its walls have the river as protection all round them, except at the isthmus, which is enclosed by a trench and a palisade. Not far from the city are the treasuries of Tigranes and Artavasdes, {158} the strong fortresses Babyrsa and Olane. And there were other fortresses on the Euphrates. Of these, Artageras was caused to revolt by Ador, its commandant, but Caesar's generals sacked it after a long siege and destroyed its walls.

 

157. The Carthaginian.

158. Father and son respectively, kings of Armenia.

 

011.014.007

 ποταμοὶ δὲ πλείους μέν εἰσιν ἐν τῇ χώρᾳ, γνωριμώτατοι δὲ Φᾶσις μὲν καὶ Λύκος εἰς τὴν Ποντικὴν ἐκπίπτοντες θάλατταν Ἐρατοσθένης δ' ἀντὶ τοῦ Λύκου τίθησι Θερμώδοντα οὐκ εὖ , εἰς δὲ τὴν Κασπίαν Κῦρος καὶ Ἀράξης, εἰς δὲ τὴν Ἐρυθρὰν ὅ τε Εὐφράτης καὶ ὁ Τίγρις.

There are several rivers in the country, but the best known are the Phasis and the Lycus, which empty into the Pontic Sea (Eratosthenes wrongly writes "Thermodon" instead of "Lycus"), whereas the Cyrus and the Araxes empty into the Caspian Sea, and the Euphrates and the Tigris into the Red Sea.

 

 

 

011.014.008

 εἰσὶ δὲ καὶ λίμναι κατὰ τὴν Ἀρμενίαν μεγάλαι, μία μὲν ἡ Μαντιανή, Κυανῆ ἑρμηνευθεῖσα, μεγίστη, ὥς φασι, μετὰ τὴν Μαιῶτιν, ἁλμυροῦ ὕδατος, διήκουσα μέχρι τῆς Ἀτροπατίας, ἔχουσα καὶ ἁλοπήγια· ἡ δὲ Ἀρσηνή, ἣν καὶ Θωπῖτιν καλοῦσιν· ἔστι δὲ νιτρῖτις, τὰς δ' ἐσθῆτας ῥήττει καὶ διαξαίνει· διὰ δὲ τοῦτο καὶ ἄποτόν ἐστι τὸ ὕδωρ. φέρεται δὲ δι' αὐτῆς ὁ Τίγρις ἀπὸ τῆς κατὰ τὸν Νιφάτην ὀρεινῆς ὁρμηθείς, ἄμικτον φυλάττων τὸ ῥεῦμα διὰ τὴν ὀξύτητα, ἀφ' οὗ καὶ τοὔνομα, Μήδων τίγριν καλούντων τὸ τόξευμα· καὶ οὗτος μὲν ἔχει πολυειδεῖς ἰχθῦς, οἱ δὲ λιμναῖοι ἑνὸς εἴδους εἰσί· κατὰ δὲ τὸν μυχὸν τῆς λίμνης εἰς βάραθρον ἐμπεσὼν ὁ ποταμὸς καὶ πολὺν τόπον ἐνεχθεὶς ὑπὸ γῆς ἀνατέλλει κατὰ τὴν Χαλωνῖτιν· ἐκεῖθεν δ' ἤδη πρὸς τὴν Ὠπιν καὶ τὸ τῆς Σεμιράμιδος καλούμενον διατείχισμα ἐκεῖνός τε καταφέρεται τοὺς Γορδυαίους ἐν δεξιᾷ ἀφεὶς καὶ τὴν Μεσοποταμίαν ὅλην, καὶ ὁ Εὐφράτης τοὐναντίον ἐν ἀριστερᾷ ἔχων τὴν αὐτὴν χώραν· πλησιάσαντες δὲ ἀλλήλοις καὶ ποιήσαντες τὴν Μεσοποταμίαν ὁ μὲν διὰ Σελευκείας φέρεται πρὸς τὸν Περσικὸν κόλπον, ὁ δὲ διὰ Βαβυλῶνος, καθάπερ εἴρηταί που ἐν τοῖς πρὸς Ἐρατοσθένην καὶ Ἵππαρχον λόγοις.

There are also large lakes in Armenia; one the Mantiane, which being translated means "Blue"; {159} it is the largest salt water lake after Lake Maeotis, as they say, extending as far as Atropatia; and it also has salt-works. Another is Arsene, also called Thopitis. {160} It contains soda, {161} and it cleanses and restores clothes; {162} but because of this ingredient the water is also unfit for drinking. The Tigris flows through this lake after issuing from the mountainous country near the Niphates; and because of its swiftness it keeps its current unmixed with the lake; whence the name Tigris, since the Median word for "arrow" is "tigris." And while the river has fish of many kinds, the fish in the lake are of one kind only. Near the recess of the lake the river falls into a pit, and after flowing underground for a considerable distance rises near Chalonitis. {163} Thence the river begins to flow down towards Opis and the wall of Semiramis, as it is called, leaving the Gordiaeans and the whole of Mesopotamia on the right, while the Euphrates, on the contrary, has the same country on the left. Having approached one another and formed Mesopotamia, the former flows through Seleuceia to the Persian Gulf and the latter through Babylon, as I have already said somewhere in my arguments against Eratosthenes and Hipparchus. {164}

 

159. Mantiane (apparently the word should be spelled "Matiane"; see 11. 8. 8 and 11. 13. 2) is the lake called "Capauta" in 11. 13. 2, Capauta meaning "Blue" and corresponding to the old Armenian name Kapoit-azow (Blue Lake), according to Tozer (note ad loc.), quoting Kiepert.

160. On the position of this lake see Tozer (ad loc.).

161. The Greek word "nitron" means "soda" (carbonate of soda, our washing soda), and should not be confused with our "nitre" (potassium nitrate), nor yet translated "potash" (potassium carbonate). Southgate (Narrative of a Tour through Armenia, Kurdistan, etc., Vol. II, p. 306, Eng. ed.) says that "a chemical analysis of a specimen shows it to be alkaline salts, composed chiefly of carbonate of soda and chloride" (chlorite in Tozer is a typographical error) "of sodium" (salt).

162. See 11. 13. 2.

163. There must have been a second Chalonitis, one "not far from Gordyaea" (see 16. 1. 21), as distinguished from that in eastern Assyria, or else there is an error in the name.

164. 2. 1. 27.

 

011.014.009

 μέταλλα δ' ἐν μὲν τῇ Συσπιρίτιδί ἐστι χρυσοῦ κατὰ τὰ Κάβαλλα, ἐφ' ἃ Μένωνα ἔπεμψεν Ἀλέξανδρος μετὰ στρατιωτῶν, ἀνήχθη δ' ὑπὸ τῶν ἐγχωρίων· καὶ ἄλλα δ' ἐστὶ μέταλλα, καὶ δὴ τῆς σάνδικος καλουμένης, ἣν δὴ καὶ Ἀρμένιον καλοῦσι χρῶμα, ὅμοιον κάλχῃ. οὕτω δ' ἐστὶν ἱπποβότος σφόδρα ἡ χώρα καὶ οὐχ ἧττον τῆς Μηδίας, ὥστε οἱ Νησαῖοι ἵπποι καὶ ἐνταῦθα γίνονται, οἷσπερ οἱ Περσῶν βασιλεῖς ἐχρῶντο, καὶ ὁ σατράπης τῆς Ἀρμενίας τῷ Πέρσῃ κατ' ἔτος δισμυρίους πώλους τοῖς Μιθρακίνοις ἔπεμπεν. Ἀρταουάσδης δὲ Ἀντωνίῳ χωρὶς τῆς ἄλλης ἱππείας αὐτὴν τὴν κατάφρακτον ἑξακισχιλίαν ἵππον ἐκτάξας ἐπέδειξεν, ἡνίκα εἰς τὴν Μηδίαν ἐνέβαλε σὺν αὐτῷ. ταύτης δὲ τῆς ἱππείας οὐ Μῆδοι μόνοι καὶ Ἀρμένιοι ζηλωταὶ γεγόνασιν, ἀλλὰ καὶ Ἀλβανοί· καὶ γὰρ ἐκεῖνοι καταφράκτοις χρῶνται.

There are gold mines in Syspiritis near Caballa, to which Menon was sent by Alexander with soldiers, and he was led up {165} to them by the natives. There are also other mines, in particular those of sandyx, {166} as it is called, which is also called "Armenian" color, like chalce {167} The country is so very good for "horse-pasturing," not even inferior to Media, {168} that the Nesaean horses, which were used by the Persian kings, are also bred there. The satrap of Armenia used to send to the Persian king twenty thousand foals every year at the time of the Mithracina. {169} Artavasdes, {170} at the time when he invaded Media with Antony, showed him, apart from the rest of the cavalry, six thousand horses drawn up in battle array in full armour. Not only the Medes and the Armenians pride themselves upon this kind of cavalry, but also the Albanians, for they too use horses in full armour.

 

165. "Led up" (or "inland") seems wrong. The verb has been emended to "destroyed," "imprisoned," "hanged" (Meineke), and other such words, but the translator knows of no evidence either to support any one of these emendations or to encourage any other.

166. An earthy ore containing arsenic, which yields a bright red color.

167. i.e., purple dye. The usual spelling is calche.

168. See 11. 13. 7.

169. The annual festival in honor of the Persian Sun-god Mithras.

170. See 11. 13. 4.

 

011.014.010

 τοῦ δὲ πλούτου καὶ τῆς δυνάμεως τῆς χώρας σημεῖον οὐ μικρὸν ὅτι Πομπηίου Τιγράνῃ τῷ πατρὶ τῷ Ἀρταουάσδου τάλαντα ἐπιγράψαντος ἑξακισχίλια ἀργυρίου, διένειμεν αὐτίκα ταῖς δυνάμεσι τῶν Ῥωμαίων, στρατιώτῃ μὲν κατ' ἄνδρα πεντήκοντα δραχμὰς ἑκατοντάρχῃ δὲ χιλίας ἱππάρχῳ δὲ καὶ χιλιάρχῳ τάλαντον.

As for the wealth and power of the country, the following is no small sign of it, that when Pompey imposed upon Tigranes, the father of Artavasdes, a payment of six thousand talents of silver, he forthwith distributed to the Roman forces as follows: to each soldier fifty drachmas, to each centurion a thousand drachmas, and to each hipparch and chiliarch a talent.

 

 

 

011.014.011

 μέγεθος δὲ τῆς χώρας Θεοφάνης ἀποδίδωσιν εὖρος μὲν σχοίνων ἑκατὸν μῆκος δὲ διπλάσιον, τιθεὶς τὴν σχοῖνον τετταράκοντα σταδίων· πρὸς ὑπερβολὴν δ' εἴρηκεν· ἐγγυτέρω δ' ἐστὶ τῆς ἀληθείας μῆκος μὲν θέσθαι τὸ ὑπ' ἐκείνου λεχθὲν ἑὖρος, εὖρος δὲ τὸ ἥμισυ ἢ μικρῷ πλεῖον. ἡ μὲν δὴ φύσις τῆς Ἀρμενίας καὶ δύναμις τοιαύτη.

The size of the country is given by Theophanes: {171} the breadth one hundred "schoeni," and the length twice as much, putting the "schoenus at forty stadia; {172} but his estimate is too high; it is nearer the truth to put down as length what he gives as breadth, and as breadth the half, or a little more, of what he gives as breadth. Such, then, is the nature and power of Armenia.

 

171. See footnote on 11. 2. 2.

172. On the variations in the meaning of "schoenus," see 17. 1. 24.

 

011.014.012

 ἀρχαιολογία δέ τίς ἐστι περὶ τοῦ ἔθνους τοῦδε τοιαύτη· Ἄρμενος ἐξ Ἀρμενίου πόλεως Θετταλικῆς, ἣ κεῖται μεταξὺ Φερῶν καὶ Λαρίσης ἐπὶ τῇ Βοίβῃ, καθάπερ εἴρηται, συνεστράτευσεν Ἰάσονι εἰς τὴν Ἀρμενίαν· τούτου φασὶν ἐπώνυμον τὴν Ἀρμενίαν οἱ περὶ Κυρσίλον τὸν Φαρσάλιον καὶ Μήδιον τὸν Λαρισαῖον, ἄνδρες συνεστρατευκότες Ἀλεξάνδρῳ· τῶν δὲ μετὰ τοῦ Ἀρμένου τοὺς μὲν τὴν Ἀκιλισηνὴν οἰκῆσαι τὴν ὑπὸ τοῖς Σωφηνοῖς πρότερον οὖσαν, τοὺς δὲ ἐν τῇ Συσπιρίτιδι ἕως τῆς Καλαχηνῆς καὶ τῆς Ἀδιαβηνῆς ἔξω τῶν Ἀρμενιακῶν ὅρων. καὶ τὴν ἐσθῆτα δὲ τὴν Ἀρμενιακὴν Θετταλικήν φασιν, οἷον τοὺς βαθεῖς χιτῶνας οὓς καλοῦσιν Θετταλικοὺς ἐν ταῖς τραγῳδίαις, καὶ ζωννύουσι περὶ τὰ στήθη καὶ ἐφαπτίδας, ὡς καὶ τῶν τραγῳδῶν μιμησαμένων τοὺς Θετταλούς· ἔδει μὲν γὰρ αὐτοῖς ἐπιθέτου κόσμου τοιούτου τινός, οἱ δὲ Θετταλοὶ μάλιστα βαθυστολοῦντες, ὡς εἰκός, διὰ τὸ πάντων εἶναι Ἑλλήνων βορειοτάτους καὶ ψυχροτάτους νέμεσθαι τόπους ἐπιτηδειοτάτην παρέσχοντο μίμησιν τῇ τῶν ὑποκριτῶν διασκευῇ ἐν τοῖς ἀναπλάσμασιν· καὶ τὸν τῆς ἱππικῆς ζῆλόν φασιν εἶναι Θετταλικὸν καὶ τούτοις ὁμοίως καὶ Μήδοις. τὴν δὲ Ἰάσονος στρατείαν καὶ τὰ Ἰασόνια μαρτυρεῖ, ὧν τινα οἱ δυνάσται κατεσκεύασαν παραπλησίως ὥσπερ τὸν ἐν Ἀβδήροις νεὼν τοῦ Ἰάσονος Παρμενίων.

There is an ancient story of the Armenian race to this effect: that Armenus of Armenium, a Thessalian city, which lies between Pherae and Larisa on Lake Boebe, as I have already said, {173} accompanied Jason into Armenia; and Cyrsilus the Pharsalian and Medius the Larisaean, who accompanied Alexander, say that Armenia was named after him, and that, of the followers of Armenus, some took up their abode in Acilisene, which in earlier times was subject to the Sopheni, whereas others took up their abode in Syspiritis, as far as Calachene and Adiabene, outside the Armenian mountains. They also say that the clothing of the Armenians is Thessalian, for example, the long tunics, which in tragedies are called Thessalian and are girded round the breast; and also the cloaks that are fastened on with clasps, another way in which the tragedians imitated the Thessalians, for the tragedians had to have some alien decoration of this kind; and since the Thessalians in particular wore long robes, probably because they of all the Greeks lived in the most northerly and coldest region, they were the most suitable objects of imitation for actors in their theatrical make-ups. And they say that their style of horsemanship is Thessalian, both theirs and alike that of the Medes. To this the expedition of Jason and the Jasonian monuments bear witness, some of which were built by the sovereigns of the country, just as the temple of Jason at Abdera was built by Parmenion.

 

173. 11. 4. 8.

 

011.014.013

 τὸν δὲ Ἀράξην κληθῆναι νομίζουσι κατὰ τὴν ὁμοιότητα τὴν πρὸς τὸν Πηνειὸν ὑπὸ τῶν περὶ τὸν Ἄρμενον ὁμωνύμως ἐκείνῳ· καλεῖσθαι γὰρ Ἀράξην κἀκεῖνον διὰ τὸ ἀπαράξαι τὴν Ὄσσαν ἀπὸ τοῦ Ὀλύμπου ῥήξαντα τὰ Τέμπη· καὶ τὸν ἐν Ἀρμενίᾳ δὲ ἀπὸ τῶν ὀρῶν καταβάντα πλατύνεσθαί φασι τὸ παλαιόν, καὶ πελαγίζειν ἐν τοῖς ὑποκειμένοις πεδίοις οὐκ ἔχοντα διέξοδον, Ἰάσονα δὲ μιμησάμενον τὰ Τέμπη ποιῆσαι τὴν διασφάγα, δι' ἧς καταράττει νυνὶ τὸ ὕδωρ εἰς τὴν Κασπίαν θάλατταν· ἐκ δὲ τούτου γυμνωθῆναι τὸ Ἀραξηνὸν πεδίον, δι' οὗ τυγχάνει ῥέων ἐπὶ τὸν καταράκτην ὁ ποταμός. οὗτος μὲν οὖν ὁ λόγος περὶ τοῦ Ἀράξου ποταμοῦ λεγόμενος ἔχει τι πιθανόν, ὁ δὲ Ἡροδότειος οὐ πάνυ· φησὶ γὰρ ἐκ Ματιηνῶν αὐτὸν ῥέοντα εἰς τετταράκοντα ποταμοὺς σχίζεσθαι, μερίζειν δὲ Σκύθας καὶ Βακτριανούς· καὶ Καλλισθένης δὲ ἠκολούθησεν αὐτῷ.

It is thought that the Araxes was given the same name as the Peneius by Armenus and his followers because of its similarity to that river, for that river too, they say, was called Araxes because of the fact that it "cleft" {174} Ossa from Olympus, the cleft called Tempe. And it is said that in ancient times the Araxes in Armenia, after descending from the mountains, spread out and formed a sea in the plains below, since it had no outlet, but that Jason, to make it like Tempe, made the cleft through which the water now precipitates {175} itself into the Caspian Sea, and that in consequence of this the Araxene Plain, through which the river flows to its precipitate {176} descent, was relieved of the sea. Now this account of the Araxes contains some plausibility, but that of Herodotus not at all; for he says that after flowing out of the country of the Matieni it splits into forty rivers {177} and separates the Scythians from the Bactrians. Callisthenes, also, follows Herodotus.

 

174. "ap-arax-ae" is the Greek verb.

175. "cat-arax-ae."

176. Again a play of the root "arax."

177. "The Araxes discharges through forty mouths, of which all, except one, empty into marshes and shoals. . . . The one remaining mouth flows through a clear channel into the Caspian sea" (Herod. 1. 202).

 

011.014.014

 λέγονται δὲ καὶ τῶν Αἰνιάνων τινὲς οἱ μὲν τὴν Οὐιτίαν οἰκῆσαι οἱ δ' ὕπερθε τῶν Ἀρμενίων ὑπὲρ τὸν Ἄβον καὶ τὸν Νίβαρον μέρη δ' ἐστὶ τοῦ Ταύρου ταῦτα , ὧν ὁ Ἄβος ἐγγύς ἐστι τῆς ὁδοῦ τῆς εἰς Ἐκβάτανα φερούσης παρὰ τὸν τῆς Βάριδος νεών. φασὶ δὲ καὶ Θρᾳκῶν τινας, τοὺς προσαγορευομένους Σαραπάρας οἷον κεφαλοτόμους, οἰκῆσαι ὑπὲρ τῆς Ἀρμενίας πλησίον Γουρανίων καὶ Μήδων, θηριώδεις ἀνθρώπους καὶ ἀπειθεῖς ὀρεινοὺς περισκυθιστάς τε καὶ ἀποκεφαλιστάς· τοῦτο γὰρ δηλοῦσιν οἱ Σαραπάραι. εἴρηται δὲ καὶ τὰ περὶ τῆς Μηδείας ἐν τοῖς Μηδικοῖς· ὥστ' ἐκ πάντων τούτων εἰκάζουσι καὶ τοὺς Μήδους καὶ Ἀρμενίους συγγενεῖς πως τοῖς Θετταλοῖς εἶναι καὶ τοῖς ἀπὸ Ἰάσονος καὶ Μηδείας.

It is also said of certain of the Aenianes that some of them took up their abode in Vitia and others above the Armenians beyond the Abus and the Nibarus. These two mountains are parts of the Taurus, and of these the Abus is near the road that leads into Ecbatana past the temple of Baris. It is also said that certain of the Thracians, those called "Saraparae," that is "Decapitators," took up their abode beyond Armenia near the Guranii and the Medes, a fierce and intractable people, mountaineers, scalpers, and beheaders, for this last is the meaning of "Saraparae." I have already discussed Medeia in my account of the Medes; {178} and therefore, from all this, it is supposed that both the Medes and the Armenians are in a way kinsmen to the Thessalians and the descendants of Jason and Medeia.

 

178. 11. 13. 10.

 

011.014.015

 ὁ μὲν δὴ παλαιὸς λόγος οὗτος, ὁ δὲ τούτου νεώτερος καὶ κατὰ Πέρσας εἰς τὸ ἐφεξῆς μέχρι εἰς ἡμᾶς ὡς ἐν κεφαλαίῳ πρέποι ἂν μέχρι τοσούτου λεχθείς, ὅτι κατεῖχον τὴν Ἀρμενίαν Πέρσαι καὶ Μακεδόνες, μετὰ ταῦτα οἱ τὴν Συρίαν ἔχοντες καὶ τὴν Μηδίαν· τελευταῖος δ' ὑπῆρξεν Ὀρόντης ἀπόγονος Ὑδάρνου τῶν ἑπτὰ Περσῶν ἑνός· εἶθ' ὑπὸ τῶν Ἀντιόχου τοῦ μεγάλου στρατηγῶν τοῦ πρὸς Ῥωμαίους πολεμήσαντος διῃρέθη δίχα, Ἀρταξίου τε καὶ Ζαριάδριος· καὶ ἦρχον οὗτοι τοῦ βασιλέως ἐπιτρέψαντος· ἡττηθέντος δ' ἐκείνου προσθέμενοι Ῥωμαίοις καθ' αὑτοὺς ἐτάττοντο βασιλεῖς προσαγορευθέντες. τοῦ μὲν οὖν Ἀρταξίου Τιγράνης ἦν ἀπόγονος καὶ εἶχε τὴν ἰδίως λεγομένην Ἀρμενίαν αὕτη δ' ἦν προσεχὴς τῇ τε Μηδίᾳ καὶ Ἀλβανοῖς καὶ Ἴβηρσι μέχρι Κολχίδος καὶ τῆς ἐπὶ τῷ Εὐξείνῳ Καππαδοκίας , τοῦ δὲ Ζαριάδριος ὁ Σωφηνὸς Ἀρτάνης ἔχων τὰ νότια μέρη καὶ τούτων τὰ πρὸς δύσιν μᾶλλον. κατελύθη δ' οὗτος ὑπὸ τοῦ Τιγράνου, καὶ πάντων κατέστη κύριος ἐκεῖνος. τύχαις δ' ἐχρήσατο ποικίλαις· κατ' ἀρχὰς μὲν γὰρ ὡμήρευσε παρὰ Πάρθοις, ἔπειτα δι' ἐκείνων ἔτυχε καθόδου, λαβόντων μισθὸν ἑβδομήκοντα αὐλῶνας τῆς Ἀρμενίας· αὐξηθεὶς δὲ καὶ ταῦτα ἀπέλαβε τὰ χωρία καὶ τὴν ἐκείνων ἐπόρθησε τήν τε περὶ Νίνον καὶ τὴν περὶ Ἄρβηλα· ὑπηκόους δ' ἔσχε καὶ τὸν Ἀτροπατηνὸν καὶ τὸν Γορδυαῖον, μεθ' ὧν καὶ τὴν λοιπὴν Μεσοποταμίαν, ἔτι δὲ τὴν Συρίαν αὐτὴν καὶ Φοινίκην διαβὰς τὸν Εὐφράτην ἀνὰ κράτος εἷλεν. ἐπὶ τοσοῦτον δ' ἐξαρθεὶς καὶ πόλιν ἔκτισε πλησίον τῆς Ἰβηρίας μεταξὺ ταύτης τε καὶ τοῦ κατὰ τὸν Εὐφράτην Ζεύγματος, ἣν ὠνόμασε Τιγρανόκερτα, ἐκ δώδεκα ἐρημωθεισῶν ὑπ' αὐτοῦ πόλεων Ἑλληνίδων ἀνθρώπους συναγαγών. ἔφθη δ' ἐπελθὼν Λεύκολλος ὁ τῷ Μιθριδάτῃ πολεμήσας καὶ τοὺς μὲν οἰκήτορας εἰς τὴν οἰκείαν ἑκάστου ἀπέλυσε, τὸ δὲ κτίσμα ἡμιτελὲς ἔτι ὂν κατέσπασε προσβαλὼν καὶ μικρὰν κώμην κατέλιπεν, ἐξήλασε δὲ καὶ τῆς Συρίας αὐτὸν καὶ τῆς Φοινίκης. διαδεξάμενος δ' Ἀρταουάσδης ἐκεῖνον τέως μὲν ηὐτύχει φίλος ὢν Ῥωμαίοις, Ἀντώνιον δὲ προδιδοὺς Παρθυαίοις ἐν τῷ πρὸς αὐτοὺς πολέμῳ δίκας ἔτισεν· ἀναχθεὶς γὰρ εἰς Ἀλεξάνδρειαν ὑπ' αὐτοῦ, δέσμιος πομπευθεὶς διὰ τῆς πόλεως τέως μὲν ἐφρουρεῖτο, ἔπειτ' ἀνῃρέθη συνάπτοντος τοῦ Ἀκτιακοῦ πολέμου. μετ' ἐκεῖνον δὲ πλείους ἐβασίλευσαν ὑπὸ Καίσαρι καὶ Ῥωμαίοις ὄντες· καὶ νῦν ἔτι συνέχεται τὸν αὐτὸν τρόπον.

This, then, is the ancient account; but the more recent account, and that which begins with Persian times and extends continuously to our own, might appropriately be stated in brief as follows: The Persians and Macedonians were in possession of Armenia; after this, those who held Syria and Media; and the last was Orontes, the descendant of Hydarnes, one of the seven Persians; {179} and then the country was divided into two parts by Artaxias and Zariadris, the generals of Antiochus the Great, who made war against the Romans; and these generals ruled the country, since it was turned over to them by the king; but when the king was defeated, they joined the Romans and were ranked as autonomous, with the title of king. Now Tigranes was a descendant of Artaxias and held what is properly called Armenia, which lay adjacent to Media and Albania and Iberia, extending as far as Colchis and Cappadocia on the Euxine, whereas the Sophenian Artanes, who held the southern parts and those that lay more to the west than these, was a descendant of Zariadris. But he was overcome by Tigranes, who established himself as lord of all. The changes of fortune experienced by Tigranes were varied, for at first he was a hostage among the Parthians; and then through them he obtained the privilege of returning home, they receiving as reward therefore seventy valleys in Armenia; but when he had grown in power, he not only took these places back but also devastated their country, both that about Ninus and that about Arbela; and he subjugated to himself the rulers of Atropene and Gordyaea, and along with these the rest of Mesopotamia, and also crossed the Euphrates and by main strength took Syria itself and Phoenicia; and, exalted to this height, he also founded a city near Iberia, {180} between this place and the Zeugma on the Euphrates; and, having gathered peoples thither from twelve Greek cities which he had laid waste, he named it Tigranocerta; but Leucullus, who had waged war against Mithridates, arrived before Tigranes finished his undertaking and not only dismissed the inhabitants to their several home-lands but also attacked and pulled down the city, which was still only half finished, and left it a small village; {181} and he drove Tigranes out of both Syria and Phoenicia. His successor Artavasdes {182} was indeed prosperous for a time, while he was a friend to the Romans, but when he betrayed Antony to the Parthians in his war against them he paid the penalty for it, for he was carried off prisoner to Alexandreia by Antony and was paraded in chains through the city; and for a time he was kept in prison, but was afterwards slain, when the Actian war broke out. After him several kings reigned, these being subject to Caesar and the Romans; and still today the country is governed in the same way.

 

179. See Hdt. 3.70.

180. This cannot be the country Iberia; and, so far as is known, the region in question had no city of that name. Kramer conjectures "Nisibis" (cp. 11. 12. 4); but C. Müller, more plausibly, "Carrhae." Cp. the references to "Carrhae" in 16. 2. 23.

181. 69 B.C.

182. See 11. 13. 4.

 

011.014.016

 ἅπαντα μὲν οὖν τὰ τῶν Περσῶν ἱερὰ καὶ Μῆδοι καὶ Ἀρμένιοι τετιμήκασι, τὰ δὲ τῆς Ἀναΐτιδος διαφερόντως Ἀρμένιοι, ἔν τε ἄλλοις ἱδρυσάμενοι τόποις καὶ δὴ καὶ ἐν τῇ Ἀκιλισηνῇ. ἀνατιθέασι δ' ἐνταῦθα δούλους καὶ δούλας· καὶ τοῦτο μὲν οὐ θαυμαστόν, ἀλλὰ καὶ θυγατέρας οἱ ἐπιφανέστατοι τοῦ ἔθνους ἀνιεροῦσι παρθένους, αἷς νόμος ἐστὶ καταπορνευθείσαις πολὺν χρόνον παρὰ τῇ θεῷ μετὰ ταῦτα δίδοσθαι πρὸς γάμον, οὐκ ἀπαξιοῦντος τῇ τοιαύτῃ συνοικεῖν οὐδενός. τοιοῦτον δέ τι καὶ Ἡρόδοτος λέγει τὸ περὶ τὰς Λυδάς· πορνεύειν γὰρ ἁπάσας. οὕτω δὲ φιλοφρόνως χρῶνται τοῖς ἐρασταῖς ὥστε καὶ ξενίαν παρέχουσι καὶ δῶρα ἀντιδιδόασι πλείω πολλάκις ἢ λαμβάνουσιν, ἅτ' ἐξ εὐπόρων οἴκων ἐπιχορηγούμεναι· δέχονται δὲ οὐ τοὺς τυχόντας τῶν ξένων, ἀλλὰ μάλιστα τοὺς ἀπὸ ἴσου ἀξιώματος.

Now the sacred rites of the Persians, one and all, are held in honor by both the Medes and the Armenians; but those of Anaïtis are held in exceptional honor by the Armenians, who have built temples in her honor in different places, and especially in Acilisene. Here they dedicate to her service male and female slaves. This, indeed, is not a remarkable thing; but the most illustrious men of the tribe actually consecrate to her their daughters while maidens; and it is the custom for these first to be prostituted in the temple of the goddess for a long time and after this to be given in marriage; and no one disdains to live in wedlock with such a woman. Something of this kind is told also by Herodotus {183} in his account of the Lydian women, who, one and all, he says, prostitute themselves. And they are so kindly disposed to their paramours that they not only entertain them hospitably but also exchange presents with them, often giving more than they receive, inasmuch as the girls from wealthy homes are supplied with means. However, they do not admit any man that comes along, but preferably those of equal rank with themselves.

 

183. 1. 93, 199.